Polityka Prywatności Anna Klekowiecka

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Anna Klekowiecka Rozwiązanie jest w Tobie  z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Moniuszki 1 (dalej „Ja”, „Administrator” albo „Firma”).

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email: a.m.klekowiecka@gmail.com  albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mam Twoje dane?

Otrzymałam je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Anna Klekowiecka Rozwiązanie jest w Tobie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z wartościowymi poradami, oraz bezpłatny kontent.

potrzebuję Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)

obsługuję zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

kontaktuję się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo potrzebuję Twoje dane, aby wystawiać faktury VAT.

Przetwarzam też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników

– dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami

– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych

– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.

– zapewnienie obsługi usług płatniczych

– zapewnienie bezpieczeństwa

– prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem

skuteczności poszczególnych ofert

– organizowanie programów lojalnościowych

– prowadzenie analiz statystycznych

– windykacja należności

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

– organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila. Swoje dane możesz uaktualnić za pomocą przycisku „uaktualnij”, który znajduje się w stopce każdego emaila.

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Wymagam podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

* adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, nazwy firmy (jeśli posiadasz), adresu firmy, oraz numeru nip.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

– darmowy newsletter

– zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne

– niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Twoje dane są wyłącznie przesyłane do spółki Przelewy24.pl i Paypal w celu dokonania transakcji. Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom. Mogę przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będę tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazuję Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.